Santa Cruz (19.12.2017, Hamburg) by Dragana Urukalo bs! 2017.