Wave Gotik Treffen: neue Bands 29.03.2006

>>> gewölbt <<<
SEELENTHRON ( D ) , DONNER & DORIA ( D ) , DES TEUFELS LOCKVÖGEL ( D ) , DUNKELSCHÖN ( D ) , OMNIA ( NL ) , WOLGEMUT ( D ) , GRYFFENHAIN ( D ) , CONRAD DER SAITENREICHE ( D ) , VAN LANGEN ( D ) , VIVUS TEMPORIS ( D )

Link: www.wave-gotik-treffen.de